Meer uitleg

   • Theorielessen in rijschool of door zelfstudie.
   • Examen vanaf 17 jaar in examencentrum naar keuze.

Praktijk Rijbewijs B

   • 20 uur rijles in rijschool
   • Vanaf 18 jaar: met bekwaamheidsattest van de rijschool: “Voorlopig rijbewijs zonder begeleider” afhalen op gemeentehuis. Indien voor 18 jaar geslaagd theorie-examen kan je vooraf reeds een “Voorlopig rijbewijs afhalen met begeleider”, de reeds gevolgde stage telt mee bij omwisseling.
   • 18 maanden geldig.
   • Mag alleen rijden, of samen met max. 2 personen die minimum 8 jaar rijbewijs B hebben en de laatste 3 jaar geen verval.
   • Praktijkexamen: ten vroegste op 18 jaar, na min. 3 maand stage
   • Telkens na 2 niet geslaagde examens: verplicht 6 uur rijles in rijschool

Praktijk Rijbewijs B

   • Vanaf 17 jaar indien geslaagd theorie-examen: “Voorlopig rijbewijs met begeleider” afhalen op gemeentehuis.
   • 36 maanden geldig, stage steeds met begeleider. De namen van max twee begeleiders staan vermeld op je voorlopig rijbewijs. Beide begeleiders mogen tezelfdertijd mee in de wagen
   • Daarnaast kun je uiteraard gebruik maken van de professionele begeleiding bij Safe 2 Drive.
   • Praktijkexamen: ten vroegste op 18 jaar, na min. 3 maand stage.Met wagen Safe 2 Drive of met eigen wagen
   • Telkens na 2 niet geslaagde examens: verplicht 6 uur rijles in rijschool

Nieuw: na verval van het voorlopig rijbewijs: verplicht 6 uur rijles in rijschool en examen met voertuig rijschool

Nieuw rijbewijsexamen in het Vlaams Gewest
Vlaanderen werd in 2014 geconfronteerd met de schande van de 400 verkeersdoden. Met het Vlaams Verkeersveiligheidsplan wenst Minister Weyts hieraan een halt toe te roepen. Speerpunt in het plan: een betere rijopleiding- en examinering. Willen we het dodental lager, dan moet de lat omhoog. Het nieuw rijexamen treedt stapsgewijs in voege op 01.03.2017 en vervolgens op 01.06.2017 in de 16 Vlaamse examencentra.

Theorie- en praktijkexamen met een beëdigd tolk (voor alle categorieën)

De kandidaat, die het Nederlands niet machtig is, kan het theorie- en het praktijkexamen voor alle categorieën afleggen, bijgestaan door een beëdigde tolk. Vanaf 01.03.2017 kan dit enkel nog voor de talen Frans, Duits of Engels.

 

De zware overtreding telt mee in het theorie-examen cat. B
Vanaf 01.06.2017 zal in het theorie-examen een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten. Zware overtredingen zijn alle overtredingen van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht of het overschrijden van een witte doorlopende streep), van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven) of snelheidsovertredingen.
Het theorie-examen zal nog steeds bestaan uit 50 vragen, waarbij de kandidaat minimum 41/50 moet behalen. Bij een zware overtreding worden 5 punten afgetrokken en bij een lichte fout één punt. De kandidaat mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware én 4 lichte fouten maken. Bij 2 zware overtredingen wordt de kandidaat onmiddellijk uitgesteld.

De kandidaat moet vandaag 2 manoeuvres uitvoeren tijdens het praktijkexamen: parkeren achter een voertuig en keren in een smalle straat.

Vanaf 01.06.2017 zal de kandidaat 6 mogelijke manoeuvres moeten kunnen uitvoeren. De kandidaat zal door loting 2 van de 3 onderstaande manoeuvres moeten uitvoeren:

1. Keren in een smalle straat

Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen rechtsomkeer te maken, in een straat met matig verkeer. De kandidaat mag kiezen waar hij zich gaat keren en mag het manoeuvre vooruit of achteruit starten. De volledige breedte van de rijbaan (van boordsteen tot boordsteen) mag gebruikt worden.

2. In rechte lijn achteruitrijden

Dit manoeuvre zal moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen achteruit te rijden, over een afstand van ongeveer 10 meter, in een rustige straat. De kandidaat dient het manoeuvre op een continue wijze uit te voeren. Hierbij mag hij zich evenwel 1 keer opnieuw positioneren.

3. Parkeren:

Wanneer door lottrekking het manoeuvre “parkeren” werd geselecteerd, dan zal dit manoeuvre bestaan uit één van de vier volgende parkeermanoeuvres:
3.1 evenwijdig ten opzichte van de weg rechts parkeren tussen 2 voertuigen

3.2 evenwijdig ten opzichte van de weg links parkeren tussen 2 voertuigen

De manoeuvres 3.1 en 3.2 zullen moeten uitgevoerd worden op de openbare weg. De examinator zal de kandidaat vragen zijn voertuig evenwijdig ten opzichte van de weg rechts of links te parkeren. De kandidaat stelt zich op naast het voertuig waarachter hij zich moet parkeren, om het daarna achterwaarts te parkeren, in een continue S-beweging, tussen twee voertuigen.
3.3 loodrecht ten opzichte van de weg vooruit in een vak parkeren

3.4 loodrecht ten opzichte van de weg achteruit in een vak parkeren

De manoeuvres 3.3 en 3.4 zullen moeten uitgevoerd worden op een openbare plaats. Onder een openbare plaats valt de openbare weg of een publiek terrein zoals de parking van een groothandelszaak of de parking van het examencentrum. Er zal minstens één voertuig naast het parkeervak geparkeerd staan. De examinator zal de kandidaat vragen zich vooruit of achteruit in een vak te parkeren. Voor het manoeuvre aan te vatten, heeft de kandidaat de vrije keuze wat de opstelling van het voertuig betreft, zolang de opstelling een voorwaarts of achterwaarts parkeermanoeuvre mogelijk maakt. Het manoeuvre moet niet in één beweging uitgevoerd te worden.

Zelfstandig rijden

De vaardigheid van de kandidaat om zelfstandig te rijden zal worden beoordeeld tijdens de proef op de openbare weg. Zo zal de kandidaat worden gevraagd een op voorhand aangegeven bestemming te bereiken zonder aanwijzingen van de examinator. De kandidaat mag kiezen of hij de instructies van een GPS of de richting van verkeersborden zal volgen.

Het praktijkexamen wordt uitgebreid met de risicoperceptietest. Het gaat om een computertest, die afgelegd wordt voor of na de proef op de openbare weg. De test zal nagaan of de kandidaat de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld.

De risicoperceptietest bestaat uit kortfilms, opgenomen in het dagdagelijks verkeer, vanuit een bestuurdersperspectief met zicht op de snelheidsmeter, de richtingaanwijzers, de binnenspiegel en buitenspiegels die ook meebewegen. De aanwezigheid van de verschillende spiegels in het gezichtsveld van de kandidaat, verplichten hem om zijn aandacht te verdelen, gericht te kijken en de mogelijke risico’s in te schatten betreffende de andere weggebruikers voor, achter of aan de zijkant van het voertuig.

Op het einde van de kortfilm krijgt de kandidaat een vraag met 4 antwoordmogelijkheden waarbij meerdere (minimum 1 en maximum 3) goede antwoorden mogelijk zijn. De kandidaat start met 2 oefenfilms en legt aansluitend de test af bestaande uit 5 kortfilms. De kandidaat slaagt vanaf een score van 6/10. De beoordeling houdt in: voor ieder correct antwoord +1; voor ieder fout antwoord -1; voor ieder correct antwoord dat niet aangevinkt wordt 0.

 

Voor wie?

Het terugkommoment moet je verplicht volgen als je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

 1. na afloop van de periode waarbinnen je het terugkommoment moet volgen, ben je ingeschreven in het Vlaams Gewest
  EN
  2. je bent houder van een rijbewijs cat. B afgeleverd door een Vlaamse gemeente
  EN
  3. je hebt jouw laatste voorlopig rijbewijs aangevraagd in een Vlaamse gemeente vanaf 01.10.2017

De datum van het praktijkexamen heeft géén invloed op de verplichting van het terugkommoment!

Beginnende bestuurders die na 01.10.2017 hun voorlopig rijbewijs hebben omgewisseld (met/zonder begeleider), moeten 9 maanden stage volgen vooraleer het praktijkexamen te mogen afleggen, én het terugkommoment volgen.

Voor wie niet?

Je moet het terugkommoment niet volgen als je:
• jouw laatste voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd vóór 01.10.2017, ook al was dat dit voorlopig rijbewijs niet meer geldig op de dag van het praktijkexamen;
• vanaf 30.09.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd omwille van verlies of diefstal, van een voorlopig rijbewijs dat je al had voor 01.10.2017;
• na 30.09.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd omdat je een andere of een nieuwe begeleider had.

Wanneer?

Je moet het terugkommoment volgen 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs.

Aan het einde krijg je een attest ‘deelname aan het terugkommoment’.

Het eerste terugkommoment kan starten op 01.01.2019. Als je jouw rijbewijs behaalde voor 01.07.2018, moet je het terugkommoment volgen in de periode januari – maart 2019.

Enkele concrete voorbeelden:

 1. Je heb jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.10.2017. Je mag ten vroegste je praktijkexamen afleggen 9 maanden na het behalen van je voorlopig rijbewijs, m.a.w. ten vroegste vanaf 01.07.2018. Je behaalt je definitieve rijbewijs op 01.07.2018. Je moet het terugkommoment volgen ten vroegste op 01.01.2019 of ten laatste op 01.04.2019.
  2. Heb je jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en behaal je jouw definitieve rijbewijs op 01.07.2018, dan ben je niet verplicht om het terugkommoment te volgen.
  3. Heb je jouw eerste voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en dit omgewisseld na 30.09.2017 voor een ander model van voorlopig rijbewijs B, dan moet je een terugkommoment volgen tussen 6 en 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs en ten vroegste vanaf 01.01.2019.

Wat?

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur met 3 onderdelen, in een groep van 6 à 18 deelnemers:
• kennismaking;
• praktijkoefeningen op een afgesloten terrein;
• groepsgesprek o.a. over attitude op de weg.

Word ik uitgenodigd voor het terugkommoment en zo ja, door wie?

Je zal per post een brief ontvangen van het Departement MOW. In deze brief zal alle nodige informatie worden gegeven over het terugkommoment.

Waar kan ik een afspraak maken voor een terugkommoment?

Je zal een afspraak moeten maken bij een erkende instelling. De erkende instellingen zullen weldra worden weergegeven op de website van het Departement MOW.

Prijs?

Voor het terugkommoment betaal je 100 € (incl. BTW).

Als je het terugkommoment laattijdig volgt, moet je een toeslag van 50 € betalen.

Wanneer je het terugkommoment niet tijdig of niet volgt, riskeer je een bestraffing tot 4.000 €.

[Het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14.11.2018.]